'Pro-Deo' advocaten bestaan niet

Al te vaak wordt door een rechtzoekende en in de media gesproken over 'pro-deo' advocaten, hetgeen eigenlijk incorrect is.

Het is nl. de rechtzoekende zelf die pro-deo gerechtigd kan zijn op basis van zijn familiale en financiële situatie.

Wanneer de rechtzoekende onder bepaalde inkomstengrenzen blijft, komt hij mogelijks in aanmerking voor de bijstand van een advocaat i.h.k.v. de juridische tweedelijnsbijstand.

Een advocaat, die bereid is bijstand te verlenen aan een rechtzoekende die mogelijks pro-deo gerechtigd is, zal vooraleer hij bijstand kan verlenen wel een aanvraag met bewijsstukken moeten indienen bij het bureau voor juridische bijstand (lees: pro-deo bureau), welke hem vervolgens kunnen aanstellen om effectief bijstand te verlenen.

De inkomstengrezen, welke verschillen naargelang de gezinssituatie van de rechtzoekende, werden per 01/09/2020 drastisch verhoogd met 200,00 EUR ten einde rechtzoekenden de toegang tot de rechter niet te ontnemen alsook ten einde hen de nodige professionele juridische bijstand van een advocaat te geven.

Meer informatie kan u vinden op onze website onder 'Hoe we werken'.

 

Mr. Gaétan Vaerewyck

www.vaerewyck.eu

gaetan@vaerewyck.eu

Verklaring over cookies