Privacyverklaring

 

VOORAFGAANDELIJK:

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Vaerewyck tijdens alle interacties met ons Advocatenkantoor (b.v. uw bezoek aan onze website, het beroep doen op onze dienstverlening als advocatenkantoor, uw contact met onze advocaten, medewerkers of secretariaat, enzovoort).

 

De privacy van onze klanten is van het grootste belang voor Advocatenkantoor Vaerewyck.

Bijgevolg is https://www.vaerewyck.eu conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving en meer bepaald de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, “de algemene verordening gegevensbescherming” (AVG) of “General Data Protection Regulation” (GDPR).

 

BEGINSELEN INZAKE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:

De verkregen persoonsgegevens moeten:

a) verwerkt worden op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (“rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);

b) enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld (“doelbinding”);

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (“minimale gegevensverwerking”);

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (“juistheid”);

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen (“opslagbeperking”);

f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (“integriteit en vertrouwelijkheid”.

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE:

De natuurlijke persoon die voor Advocatenkantoor Vaerewyck het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt is:

Patrick Vaerewyck
Antwerpsesteenweg 165 bus 2
9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32 3 361 00 05
Fax: +32 3 361 00 06
Mail: info@vaerewyck.eu

 

DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS/

“Persoonsgegevens” is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Via de website worden in beginsel geen direct identificeerbare persoonsgegevens verwerkt. Enkel als vrijwillig gegevens worden doorgegeven (door het invullen en versturen van het contactformulier, het zenden van een e-mail via de website, ..) maken die het voorwerp uit van een verwerking.

Bij het invullen van het contactformulier worden mogelijk volgende gegevens verwerkt, wanneer zij vrijwillig worden gegeven, naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, andere niet nader te bepalen gegevens die deel uitmaken van het bericht.

Daarnaast worden bepaalde niet-direct identificeerbare persoonsgegevens verwerkt wanneer de website wordt bezocht (b.v. het type van webbrowser, het operating system van de gebruikte computer, het IP-adres, enz…)

Gedurende andere contacten waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultatie op kantoor, telefoongesprekken, e-mail-verkeer, ….) worden uitsluitend persoonsgegevens verzameld noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen advocaat en cliënt, of noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbij kunnen ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens (art. 9.1 AVG) worden verwerkt wanneer noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (art. 9.2.f AVG).

 

DOEL EN BEDOELING VAN DE VERWERKING:

De persoonsgegevens via de website bekomen, worden, voor wat betreft de gegevens verstrekt via het contactformulier, uitsluitend gebruikt om in contact te kunnen treden. (rechtsgrond: contractuele noodzakelijkheid).

De niet-direct identificeerbare persoonsgegevens verkregen via Google Analytics doordat de website wordt bezocht (type van webbrowser, operating system, IP-adres, enz.) worden uitsluitend gebruikt om de website beter te organiseren en te verbeteren. (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang, vrijheid van ondernemen, goede bedrijfsvoering).

Persoonsgegevens verkregen tijdens andere contacten (consultatie op kantoor, telefoongesprekken, e-mail-verkeer, ….) worden uitsluitend verwerkt om een correcte juridische dienstverlening mogelijk te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een rechtsvordering te kunnen onderbouwen. (rechtsgrond: contractuele noodzakelijkheid, wettelijke verplichting; gerechtvaardigd belang).

Indien Advocatenkantoor Vaerewyck het voornemen heeft de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, ontvangt de betrokkene alle relevante verdere informatie vóór die verdere verwerking

 

DE ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS:

De verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt door Advocatenkantoor Vaerewyck. 

Niettemin wordt een beroep op derden gedaan voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het gebruik van specifieke advocatensoftware, cloudcomputing, ITC-ondersteuning, e.a. in welk kader deze derden toegang hebben tot de persoonsgegevens. Tussen de verwerkingsverantwoordelijke en elk van die dienstverstrekkers/verwerkers worden  afzonderlijke overeenkomsten afgesloten in overeenstemming met art. 28 AVG.

Binnen het kader van de normale dienstverlening van het advocatenkantoor en afhankelijk van de aard van de toevertrouwde opdracht is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende categorieën van ontvangers: kantoormedewerkers waaronder advocaten en bedienden; advocaten van andere kantoren die optreden voor andere partijen in het kader van een toevertrouwde opdracht of zaak; rechtbanken en administratieve rechtscolleges; administratieve overheden; gerechtelijke mandatarissen (curatoren, bewindvoerders, schuldbemiddelaars, vereffenaars, …); gerechtsdeskundigen; notarissen; gerechtsdeurwaarders; tegenpartijen niet vertegenwoordigd door een advocaat; tolken en vertalers; verzekeringsmaatschappijen, -makelaars en -agenten.

Aan andere derden worden geen persoonsgegevens verstrekt tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

OPSLAGTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS.

De persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening en de toevertrouwde opdrachten worden bewaard tot tien jaar na het beëindigen van de dienstverlening, of langer bij het voorhanden zijn van een gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting.

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE.

De natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht van inzage en kan de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken dat zijn/haar persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking wordt beperkt. Hij/zij heeft het recht tegen die verwerking bezwaar te maken en heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft de betrokkene het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Voor het uitoefen van deze rechten dient de betrokken contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

De betrokkene heeft het recht om klacht in te dienen bij de Toezichthoudende autoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (tel. +32 2 274 48 00; fax: +32 2 274 48 35; mail: commission@privacycommission.be ).

 

DE VERSTREKKING VAN GEGEVENS:

Het verstrekken van de persoonsgegevens vloeit voort uit en gebeurt op grond van een wettelijke of contractuele verplichting en vormt een noodzakelijke voorwaarde om tot een overeenkomst te komen.

De betrokkene is niet verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken doch dit heeft als gevolg dat de dienstverlening niet kan worden aangevat of verder gezet.

 

COOKIES:

Voor wat betreft het gebruik van cookies wordt verwezen naar het Cookie-beleid.

 

SOCIAL MEDIA.

Advocatenkantoor Vaerewyck beschikt over een Facebook-pagina en een Linkedin voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door deze externe kanalen dient de betrokkene zich voorafgaandelijk te informeren aangaande het cookie- en privacybeleid bij deze externe aanbieders.

Verklaring over cookies