Hoe we werken

 

Voor de geleverde prestaties en de gemaakte kosten (dossierkosten, briefwisseling, telefoons, verplaatsingen, ..) ontvangt uw advocaat een vergoeding.

Er bestaan geen vaste tarieven.

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend volgens een vast uurloon,  volgens de waarde van de zaak,  volgens de geleverde prestaties

Vaak is het niet makkelijk om bij aanvang een nauwkeurige schatting van de te leveren prestaties en de te maken kosten te geven. Er zijn immers verschillende factoren die het verloop van een zaak kunnen beïnvloeden.

Normaal worden voorschotten (provisies) gevraagd en ontvangt u bij het afsluiten van de zaak een eindafrekening .

Bij de aanvang van de zaak kan één en ander worden afgesproken.  

 

Ereloon

Tenzij anders overeengekomen worden de prestaties aangerekend aan een ereloontarief van € 150,00/uur (exclusief BTW).

In functie van de aard van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de hoogdringendheid, .. kan een ander uurtarief worden afgesproken of een vast forfaitbedrag worden overeengekomen.

 

Kosten

Naast de gepresteerde uren in uw dossier, dienen eveneens de gemaakte kosten te worden vergoed.

Als richtlijn gelden, behoudens andere afspraak, volgende tarieven voor de kosten, exclusief BTW :

  • administratiekosten aanmaak/afsluiten dossier: € 75,00
  • kosten dactylo (brief, mail, fax, conclusie, ..): forfait € 12,50/document
  • kosten aangetekende verzending: kostprijs
  • kopie (uitgeprint blad): € 0,60/bladzijde
  • verplaatsingskosten: € 0,60/km (buiten Sint-Niklaas)
  • griffiebon (cheque voor betaling rolrechten, opvragen gerechtskopies, ..): € 1,5
  • overschrijvingen: € 1,5

De gerechtskosten worden ofwel rechtstreeks door u betaald aan de aangestelde gerechtsdeurwaarder (dagvaardingen, betekeningen, uitvoeringen, ..) ofwel aan u doorgerekend tegen kostprijs (rolrechten, kopie van gerechtelijke stukken, ..).

 

Overeenkomst inzake ereloon

De mogelijkheid bestaat steeds om bij aanvang van het dossier een overeenkomst af te sluiten m.b.t. de te leveren prestaties en de voorwaarden waaronder die worden geleverd.

 

Rechtsbijstand

In veel gevallen zal u een beroep kunnen doen op een rechtsbijstandverzekering die de kosten van de door u gekozen advocaat zal betalen.

Vaak is deze rechtsbijstandverzekering gekoppeld aan een andere verzekering (autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering,..).

Ten einde dit na te gaan hoeft u enkel de gegevens van uw verzekeringsmakelaar en -maatschappij samen met de polisnummer door te geven.

 

Pro Deo - Gratis Advocaat

Wanneer u niet over voldoende inkomsten beschikt, kan bekeken worden of u in aanmerking komt voor juridische tweedelijnsbijstand (pro-deo).

Hiervoor dient u wel aan de hand van een aanvraagformulier en bewijsstukken aan te tonen dat u voldoet aan de voorwaarden m.b.t. de inkomengrenzen.

Indien u vermoed hiervoor in aanmerking te komen, gelieve dit van bij aanvang aan te geven.

 

Verklaring over cookies